علت کم شدن میل جنسی زنان

https://www.symbaloo.com/embed/shared/AAAACC5WLTUAA42AhAdelA==

چگونه برای افزایش میل جنسی در زنان؟ از طرفی با این نیاز عاطفی نیاز جنسی زن برطرف می شود و دیگر نیازی به ارتباط جنسی ندارد. شیمی درمانی و پرتودرمانی در باروری مردان نیز تاثیر دارد؛ زیرا تعداد اسپر آنها را کاهش